АД ''АЛПРО'' Власеница

  • Власеница

Опис радног мјеста

АД ''АЛПРО'' Власеница
Број: 01-458/22

На основу члана 48. тачка 6. Статута Акционарског друштва за прераду алуминијума ''АЛПРО'' Власеница – Пречишћен текст С број: 16-2/16 од 28.06.2016. године, нотарски потврђен под бројем: ОПУ 2171/16 од 05.07.2016. године, Генерални директор расписује:

КОНКУРС ЗА  ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

АД ''АЛПРО'' Власеница врши пријем 3 приправника, и то:
•    Једног (1) приправника са високом стручном спремом, машински инжењер, који ће приправнички стаж обављати у служби Контрола kвалитета.
•    Једног (1) приправника са високом стручном спремом, ИТ инжењер или електро инжењер, који ће приправнички стаж обављати у ИТ служби.
•    Једног (1) приправника са високом стручном спремом техничке струке (машинство/електротехника/саобраћај) или економске струке који ће приправнички стаж обављати у сектору Логистика.

Потребне квалификације:
•    ВСС машинске/електро/ИТ/економске струке.
Општи услови:
- здравствена способност,
- да се против кандидата не води кривични поступак и да није кажњаван (доставља се при заснивању радног односа).

Мјесто рада: Власеница
Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана,  а рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.
Пријаве на конкурс са кратком биографијом доставити поштом или лично на адресу АД ‘’АЛПРО’’ Његошева бб, 75440  Власеница или  слати на е-маил: hr.bh@alumil.com
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на интервју.
Конкурс је отворен до 03.07.2022. године.
Конкурс ће бити објављен на огласној табли АД ''АЛПРО'', веб страници: www.alpro-vl.com, фејзбук страници АЛУМИЛ, веб страници Завода за запошљавање Републике Српске: www.zzzrs.net и на огласној табли Биро-а Власеница.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;