ДОО ''БХ АЛУМИНИУМ'' Власеница

  • Власеница

Опис радног мјеста

ДОО ''БХ АЛУМИНИУМ'' Власеница
Број: 221/22

На основу члана 39. став 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''БХ Алуминиум'' Власеница, број: 53/11 од 21.10.2011. године нотарски потврђен под бројем ОПУ 3483/11 и Одлуке о измјенама и допунама оснивачког акта, нотарски потврђен под бројем  ОПУ 3208/18 од 24.10.2018. директор расписује:

КОНКУРС ЗА  ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

ДОО ''БХ АЛУМИНИУМ'' Власеница врши пријем:
•    Једног (1) приправника са високом стручном спремом, економске струке, који ће приправнички стаж обављати у сектору Финансије.

Потребне квалификације:
•    ВСС, економске струке.

Општи услови:
- здравствена способност,
- да се против кандидата не води кривични поступак и да није кажњаван (доставља се при заснивању радног односа).

Мјесто рада: Власеница
Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана,  а рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.
Пријаве на конкурс са кратком биографијом доставити поштом или лично на адресу ДОО ''БХ АЛУМИНИУМ'' Његошева бб, 75440  Власеница или  слати на мејл: hr.bh@alumil.com
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на интервју.
Конкурс је отворен до 03.07.2022. године.
Конкурс ће бити објављен на огласној табли ДОО ''БХ АЛУМИНИУМ'', веб страници: www.alpro-vl.com, фејзбук страници АЛУМИЛ, веб страници Завода за запошљавање Републике Српске: www.zzzrs.net и на огласној табли Биро-а Власеница.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;