,,НОВИ ЕЛАСТИК“ Власеница

  • Власеница

Опис радног мјеста

,,НОВИ ЕЛАСТИК“ Власеница
Број:31/22

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 45. Статута Акционарског друштва за производњу позамантерије ,,НОВИ ЕЛАСТИК“ Власеница, члана 9. Правилника о раду Друштва, број:72/16 од 31.08.2016.године и члана 4.Правилника о организацији и систематизацији послова у Друштву, број: 29/16 од 31.03.2016.године, директор Друштва објављује

                                                    КОНКУРС
за пријем приправника са ВСС (240 ECTS или 180 ECTS бодова)

1. Приправник са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме) – 1 извршилац

2.  Општи услови:
1.    да су држављани Босне и Херцеговине
2.    да су старији од 18 година
3.    да нису осуђивани
4.    да имају општу здравствену способност

3. Посебни услови:
1.    Завршен факултет економског ,првавног или техничког смјера са 240 ECTS или 180 ECTS бодова.

 4. Рок за подношење пријаве
Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу „Нови Еластик“ а.д., Илије Бирчанина 24, Власеница, са назнаком: Комисија за провођење конкурсне процедуре – не отварати.
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.
VII- Конкурс ће бити објављен на интернет сајту Завода за запошљавање Републике Српске и интернет страници Друштва www.novielastik.com.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;