Приправници- ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске''

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бања Лука
Видовданска 43
78000 Бања Лука
Тел/факс: 051/218-322

                                                                            К О Н К У Р С
                                                          за пријем у радни однос приправника са ВСС:

-    Дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер заштите на раду, дипломирани физичар,
-    3 извршиоца.

ОПШТИ УСЛОВИ:
-    Да је држављанин Републике Српске, БиХ,
-    Да има општу здравствену способност,
-    Да није кажњаван.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
-    ВСС (мин. 180 ЕТЦС бодова) за тражена занимања,
-    Возачка дозвола Б категорије,
-    Пријава на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о обављању приправничког стажа у трајању до 12 мјесеци.

Потребни документи:
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова (увјерење о држављанству, родни лист, диплома, возачка дозвола), као и биографију.
Увјерење издато од Основног суда (доказ да против кандидата пред судовима на подручју БиХ није подигнута оптужница која је ступила на правну снагу, односно да није потврђена опужница нити је изречена осуђујућа пресуда за кривично дјело за које је прописана казна затвора до пет година или новчана казна као главна казна) и љекарско увјерење се достављају након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду.

Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс
Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Института или путем поште на адресу ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, Видовданска 43, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на конкурс“.

Рок за подношење пријава је 06.07.2022. године.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;