Избор директора ЈУ ОШ „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра

  • Приједор

Опис радног мјеста

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Основна школа  „Петар Шкундрић“
Будимлић Јапра, општина Оштра Лука
тел.: 052/483-019, e-mail: os100@skolers.org
Број: 183/22

На основу члана 149. став 6; 7 и 8  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/22), члана 2. Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске“, број 49/18) и Одлуке Школског одбора Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра о расписивању конкурса, број 177/22 од 14.09.2022. године, Школски одбор Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра расписује:


                                           КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
                 ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ШКУНДРИЋ“ БУДИМЛИЋ ЈАПРА

I – Предмет
Школски одбор Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић  Јапра расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра.

II - Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.
Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III - Мандат
Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.
На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

IV – Статус
Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра те Правилником о раду.

Посебни услови радног мјеста

V - Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основна школа  „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању  и Статутом школе, и то:
1. Општи услови:
- да има општу здравствену способност за рад,
- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,
- да је старији од 18 година.
2. Посебни услови:
- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240-   ECTS бодова или еквивалент,
-  да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,
- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22), односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.
4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI– Потребна документација
Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:
-    диплому о завршеној стручној спреми,
-    извод из матичне књиге рођених,
-    увјерење о држављанству,
-    потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,
-    љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
-    увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,
-    увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
-    приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
-    препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
-    кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,
-    овјерена изјава да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.
Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.
Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:
Jавна установа Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра 131, 79228 Доњи Агићи са назнаком „Конкурс за избор директора Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене
Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.
Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;