Избор директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе

  • Приједор

Опис радног мјеста

На основу члана 128. став 1. тачка 8.  и 130 став 1. Закона о средњем образовању и васпитању РС („Службени гласник РС“, број 41/18, 35/20 и 92/20, у даљем тексту: Закон) и члана 3. став 2. Правилника о условима и начину избора директора школе („Службени гласник РС“, број 108/09 и 118/09, у даљем тексту: Правилник), те Одлуке Школског одбора ЈУ Пољопровредно-прехрамбена школа, Пријдор (у даљем тексту: Школски одбор), број 425-КОН-2/22 од 13.9.2022. године Школски одбор расписује

                                      ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор

I – Предмет
Школски одбор ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа, Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор.

II - Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору.
Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III – Мандат
Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.
Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора те доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава, на приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Посебни услови радног мјеста

IV - Услови за учешће на конкурсу
За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене  Законом о раду  (“Службени гласник РС” број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука УС и 119/21), Законом и Правилником и то:

1. Општи услови:
- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске
- да је старији од 18 година и
- да има општу здравствену способност за рад.

2. Посебни услови:
 - Има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
-  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходне ставке,
-  Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
-  има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе,
- испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

V – Сукоб интереса
Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

VI - Потребна документација
Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву  на конкурс  прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:
1.  Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о држављанству,
3. Диплому о стеченој  стручној спреми или еквиваленту,
4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
5. Потврду  којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи  након стицања дипломе,
6. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.
 8. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,
9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
10.  Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:  ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа, Приједор, улица Николе Пашића 2, 79101 Приједор, са назнаком ”Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор” (НЕ ОТВАРАТИ).
Лично достављање се врши у школи сваким радним даном од 8,00 до 12,00 часова.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VIII – Напомена
Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора  ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор, у року од осам (8) дана од дана приjема одлуке.                                                                                                 

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;