Општинска управа Нови Град

  • Нови Град

Опис радног мјеста

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), a у вези са чланом 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), те члановима 3. и 4. Правилника о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Општинској управи општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/18), члана 66. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) и Програма подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2022. години, начелник општине Нови Град  р а с п и с у ј е


                                                        ЈАВНИ КОНКУРС
                           за пријем приправника са ВСС у Општинској управи Општине Нови Град

I - Конкурс  се расписује за пријем приправника са ВСС у трајању од 1 (једна) годинe и то за:
1.    Дипломирани економиста, 180 ECTS бодова, 1 извршилац
2.    Дипломирани еколог, 240 ECTS бодова, 1 извршилац.

Посебни услови радног мјеста

II - Општи и посебни услови
1)    Општи услови:
5    да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Хрецеговине,
6    да је старији од 18 година,
7    да има општу здравствену способност,
8    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.

2)    Посебни услови:
-    Дипломирани економиста, 180 ECTS бодова
-    Дипломирани eколог, 240 ECTS бодова

III - Потребна документација
1)    Уз потписану Пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
2)    Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити:
2.    увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
3.    овјерена фото-копију личне карте
4.    увјерење о здравственој способности (доставља прворангирани кандидат након завршетка конкурсне процедуре)
5.    увјерење о неосуђивању.

3)    Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фото-копије:
1.    овјерене копија дипломе о завршеној стручној спреми;
2.    увјерење о просјеку оцјена;
3.    увјерења да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Република Српска, Биро Нови Град, са тачно наглашеном дужином чекања на запослење у струци.

IV - Поступак избора кандидата
1)    Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју.
2)    О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

V - Рок и мјесто подношења пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедње објаве.
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Нови Град  http://www.opstina-novigrad.com/.
Пријаве се достављају лично на протокол или путем поште, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за пријем приправника са ВСС у Општинској управи Општине Нови Град“.
Особа задужена за давање информација о Јавном конкурсу је Сања Пилиповић, Шеф Одсјека за људске ресурсе, на контакт телефон 052/720-465.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;