ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор

  • Приједор

Опис радног мјеста

ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор
Ул. Вука Караџића бр.16
Приједор
Број: 1178/2022
Датум: 16.9.2022.

На основу члана 106. и 132. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20, 92/20), директор Школе расписује:
 
                                                                      ЈАВНИ КОНКУРС
                                                            ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Наставника латинског језика 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2023. године, са положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу.........1 извршилац.
2. Наставника француског језика у кулинарству 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2023. године, са положеним стручним испитом  за рад у образовно-васпитном процесу............1 извршилац.

Посебни услови радног мјеста

Kандидати трeбa дa испуњаваjу опште услове предвиђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 1/16, 66/18), као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 41/18, 35/20, 92/20) и Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним чколама  („Сл. гласник РС“, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).
Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. гласник РС“, бр. 24/19).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз обавезно потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.
 I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:
1. Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,
2. Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
5. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.
6. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

I Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:
1.Oвјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника  који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,
3.Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,
4.Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.
5.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу,
6.Додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.
7.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.
8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
9.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс имају лица из члана 104. став 7. и члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 41/18, 35/20, 92/20)
Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.
Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ УГOСTИTEЉСКO-EКOНOMСКA ШКOЛA, ул. Вукa Кaрaџићa 16, 79101 Приjeдoр, са назнаком „за конкурс“ и напоменом „не отварати“.
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз нaзнaку да пријавa на јавни конкурс ниje достављенa благовремено и/или да ниje потпунa, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу и то најкасније три дана прије заказаног  теститања и интервјуа.
Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана, 03.10.2022. године са почетком у 09:00 часова, у просторијама Школе.
Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 03.10.2022. године са почетком у 10:30 часова, у просторијама Школе.
Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.
Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;