Наставник хемије- ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПЕТРОВО

  • Петрово

Опис радног мјеста

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПЕТРОВО, ПРИЈЕДОР
Број: 344/21
Датум: 19.09.2022. године

На основу члана 125. став (1) и члана 152. став (3), тачка 17, Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 81/22), те Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 74/18 и 26/19), а у вези са Сагласности за расписивању конкурса број: 13-2022/23 од 16.09. 2022. године, директор  Јавне установе Основне школе „Бранко Радичевић“ Петрово, Приједор расписује:

                                                                          КОНКУРС
                                                         за избор и пријем радника

1. Наставник хемије – 1 извршилац, на одређено вријеме, 4 часа, са положеним стручним испитом и радним искуством, до 31.08.2023. године;

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС", број 01/16, 66/18, 119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 81/22) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава:
1.  да је држављанин РС / БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом  личне карте,
3.да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотрба опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
6.    увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , која подразумијева:
а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (вријеме чекања на посао у стручној спреми тражено конкурсом),
г)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,
ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исте неће бити враћене кандидатима.
Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".
Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене биће постављене на огласној плочи школе.
Интервју и тестирање ће бити обављено у просторијама школе дана 04.10.2022.  године, у 10:00 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Напомена:
Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе: ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор, Петрово бб, 79102 Приједор, са назнаком "За конкурс".

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;