ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента

  • Дервента

Опис радног мјеста

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА
СВЕТОГ САВЕ 1А
74 400 ДЕРВЕНТА

                                                                ЈАВНИ КОНКУРС
                                                ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА


Директор Јавне установе Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента расписује Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то:
1.    Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника за четврти степен образовања- енергетика- 20 часова, са радним искуством, на одређено вријеме. Број извршилаца 1.
2.    Наставник за стручне предмете у подручју рада електротехника – информатика, 16 часoва, са радним искуством , на одређено вријеме.   Број извршилаца 1.
3.    Наставник за стручне предмете у подручју рада машинство и обрада метала, занимање техничар мехатронике – 6 часова, са радним искуством, на одређено вријеме. Број извршилаца 1.
4.    Наставник физике – 6 часова, са радним искуством, на одређено вријеме. Број извршилаца 1.Посебни услови радног мјеста

2.    Услови за учешће на конкурсу
Општи услови:
- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, што се доказује увјерењем о држављанству,
- да је пунољетан, што то се доказује изводом из матичне књиге рођених,
- да има општу здравствену способност за рад,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,
- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат , а прије заснивања радног односа.
Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.
Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.
Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овога закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

3.    Потребна документација
Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити оргинале или овјерене копије свих докумената и то:
- Увјерење о држављансту,
- Извод из матичне књиге рођених ,
- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од шест мјесеци ),
- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога, (које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),
- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, (прилаже изабрани кандидат, прије заснивања радног односа).
Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:
- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, или дипломе којом доказује испуњеност услова у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији,
- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,
- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4.    Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава
Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:
ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“, ул. Светог Саве 1А, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве канидата неће се узети у разматрање.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.
Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 12.10.2022. године у 10 часова, у просторијама школе.
Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5.    Напомене
Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;