Водитељ продуженог боравка-ЈУ ОШ “ШАМАЦ”

  • Шамац

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ “ШАМАЦ” ШАМАЦ
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4
76 230 ШАМАЦ

                                                       К  О  Н  К  У  Р  С
                                                на упражњено радно мјесто

1. Водитељ продуженог боравка, 4 извршиоца, на неодређено вријеме, са радним искуством и са положеним стручним испитом.

Посебни услови радног мјеста

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава сљедеће опште услове предвиђене Законом о раду и то:
-    да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству,
-    да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
-    да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
-    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме прописане Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске'' број 81/22.), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске'', број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ), Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број  74/18 и 26/19). Правилника о начину ораганизовања проширеног програма („Сл.гласник РС“ бр. 37/19 и 13/20) и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:
- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.
- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави  кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета.
- увјерење о положеном стручном испиту.
- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ако се то односи на кандидата.
- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у  дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.
- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.
- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (овјера не старија од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.
Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске'' број 81/22), Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број  74/18 и 26/19).
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе: ЈУ Основна школа „ШАМАЦ“ Шамац, Доситеја Обрадовића 4. 76 230 Шамац, или лично на протокол сваког радног дана.
Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање, само ће бити евидентиране.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.
Тестирање и интервју пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса ће се одржати дана 11.10.2022. године (уторак) са почетком у 10,00 сати. Уколико се пријављени кандидат не појави на истом, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;