ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ

  • Добој

Опис радног мјеста

ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ
ЦАРА ДУШАНА 18
74 000 ДОБОЈ


                                           К О Н К У Р С
О ПРИЈЕМУ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО РАДНО ВРИЈЕМЕ

1. Дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електроенергетике, професор електротехнике (предавач стручно-теоријских предмета електро струке – електроенергетика) са положеним стручним испитом за рад у просвјети, пуна норма…… 1 извршилац

Посебни услови радног мјеста

I Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“ број 01/2016 ) , кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број : 41/18, 35/20 и 92/20) , као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС“ број: 24/19 ).
II У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школкама / „Сл.гласник РС“ бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС“ број: 80/14 и 83/15).
Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању , испуњавали услове у погледу профила и звања наставника .

* Кандидати су дужни доставити :
1. Пријаву на конкурс
2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),
3. Извод из матичне књиге рођених, или копија личне карте,
4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми ,
5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,
6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,
7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из који се јасно види :
-    врста посла ,
-    степен стручне спреме и
-    дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
Уколико је кандидат радио са непуним радним временом , то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.
8. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом (лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава - не могу обављати рад у школи),
9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,
10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,
11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

******
-    Увјерење о некажњавању, из посебног регистра, (које се вади у МУП-у) школа ће накнадно прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран, односно примљен у радни однос.
-    Љекaрско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос (не смије бити старије од 6 мјесеци).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.
У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове.
Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе (путем поште),
Ул . Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.
Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли Школе: 07.10.2022. године, (од стране комисије).
Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 10.10.2022. године у 09,00 часова у просторији бр. 10.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју , а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен од 28.09.2022. године до 05.10.2022. године), a објавњен у дневном листу " Глас Српске".
Изабрани кандидати почињу са радом 11.10.2022. године.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;