Професор разредне наставе-ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

  • Дервента

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6
74 400 ДЕРВЕНТА

                                                            К О Н К У Р С
                                                    за упражњена радна мјеста


1.    Професор разредне наставе - водитељ у продуженом боравку, на неодређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 7 извршилаца.

Посебни услови радног мјеста

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС „ број 74/18 и 26/19), те посебне услове прописане чланом  114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник РС“ број 81/22) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС „ број 74/18 и 26/19).
Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању  („Службени Гласник РС“ број 81/22), односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник РС“ број 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте  стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.
Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Службени Гласник РС“ број 81/22) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/18 и 26/19).

Потребна документа:
Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:
1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3. увјерење о држављанству,
4. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит,
6. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,
10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,
12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не стaрије од шест мјесеци.
Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.
Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 10.10.2022. године, са почетком у 09,00 часова.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу:
ЈУ Основна школа „ Никола Тесла“ Дервента
Ул. Трг ослобођења бр. 6, 74400 Дервента
са назнаком – „Пријава на конкурс“.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;