ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

  • Добој

Опис радног мјеста

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ
ПОП ЉУБИНА 31
74 000 ДОБОЈ

                                                            ЈАВНИ КОНКУРС
                                                      за пријем радника у радни однос

1.    Наставник српског језика, 15 часова,  на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, са радним искуством............1 извршилац.
2.    Наставник математике,  5 часова, на одређено вријеме, до 31. 08. 2023. године, са радним искуством...........1 извршилац.
Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве приправника.

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Срспке“ број 1/18 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени  гласник  Републике Срспке“ број 29/12, 80/14, 83/15) и Правилника о о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“ број 24/19).
Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уз потписану  пријавy  кандидат  је  дужан доставити:
1. увјерење  о  држављанству,
2. извод  из  матичне  књиге рођених или копију личне карте,
3. љекaрско  увјерење  о  психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),
5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),
6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),
7. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
9. увјерење о положеном стручном испиту,
10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  (”Службени гласник Републике Српске”, број 41/18, 35/20 и 92/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (”Службени гласник Републике Српске”, број 41/18, 35/20 и 92/20).
Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (”Службени гласник Републике Српске”, број 41/18, 35/20 и 92/20), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.
Сви документи  се  достављају лично или путем поште  као овјерене  копије на  адресу: Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити „за конкурс“ и за које радно мјесто наставник  конкурише. Иста се неће враћати кандидатима.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.
 Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на сајт школе и на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
 Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом одржаће се у просторијама школе, у сриједу, 12.10.2022. године у 10. 00 часова.
 Након тестирања обавиће се интервју.
 Конкурс  остаје  отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;