Радник/ца на одржавању чистоће- ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ

  • Дервента

Опис радног мјеста

ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ
КРАЉА ПЕТРА I БР.6
74 400 ДЕРВЕНТА

                                                         О Г Л А С
                                                за упражњено радно мјесто

I.- Радник/ца на одржавању чистоће на неодређено вријеме – 1 извршилац/извршитељица

II-Кандидати који се пријаве на конкурс поред општих услова прописаних Законом морају испуњавати и следеће посебне услове:
-школска спрема-завршена средња школа IV степен,
-најмање 6(шест) мјесеци радног стажа на истим или сличним пословима.
Са свим кандидатима који испуњавају услове огласа и пријаве се за радно мјесто радника на одржавању чистоће биће обављен интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави .

III-Потребна документа:
Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити:
1.извод из матичне књиге рођених,
2.увјерење о држављанству
3.доказ о стручној спреми-овјерена фотокопија дипломе
4.потврда о радном искуству или овјерена фотокопија радне књижице

IV-Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Глас Српске“.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу Основни суд у Дервенти улица Краља Петра I број:6,74400 Дервента.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;