Професор разредне наставе-ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

  • Добој

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ
СРПСКИХ СОКОЛОВА 2
74 000 ДОБОЈ


                                                                       ОГЛАС
                                                  за попуну упражњеног радног мјеста

1.    Професор разредне наставе – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања– приправник    1 извршилац

Посебни услови радног мјеста

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:
- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:
-Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
-Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона  о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22).
Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.
Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао.
Тест и интервју је заказан за 12.10.2022.године са почетком у 09:00 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Вук С. Караџић“ Добој, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку „ПРИЈАВА НА ОГЛАС“ и на које радно мјесто се подноси пријава.
Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“, бр.74/18., 26/19.).

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;