ЈУ ОШ „Ћирило и Методије“ Трнопоље

  • Приједор

Опис радног мјеста

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Основна школа „Ћирило и Методије“
Трнопоље, Трнопоље бб, 79202 Козарац
тел.: 052/320-066, e-mail: os074@skolers.org
Број: 01- 218/22
Датум: 23.09.2022. године
На основу члана 152. став (3) тачка 16), а у вези са чланом 125. Закона о основном васпитању и образовању („Сл.гл. РС“ број: 81/22), члана 55. Статута ЈУ ОШ „Ћирило и Методије“ Трнопоље,  директор школе  расписује:

                                                                    КОНКУРС
                                                     за попуну упражњених  радних мјеста

1    Наставник њемачког језика -  1 извршилац – 13 часова, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.08.2023. године
2    Водитеља боравка (јутарње чување ученика), 1 извршилац, 85% радног времена, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2022/2023 године.
3    Наставник украјинског језика – 2 часа факултативне наставе на одређено вријеме, до краја наставне 2022/2023 године.

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл.гл. РС“ број: 01/16, 66/18 и119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном   васпитању и образовању („Сл.гл. РС“ број: 81/22)  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл.гл. РС“ број: 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15).
Право учешћа на конкурсу имају и и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Сл. Гл. РС“ број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став (5) Закона о основном васпитању и образовању и одредбама  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („ Сл. Гл. РС број: 74/18).
Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:
1.     Увјерење о држављанству,
2.     Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
3.    Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),
4.    Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5.    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)
6.    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из суда доставља кандидат);

Поред дoказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:
1.     Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2.    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3.    Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
4.    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
5.    Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
6.     Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
7.    Увјерење о радном стажу  издату од ранијег послодавца

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити:
1. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
2.Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
3.Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.
Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса  биће у уторак, 11.10.2022. године у 11:00 часова,
у просторијама школе.
Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школe.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.  

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Основна школа „Ћирило и Методије“ Трнопоље, 79202 Козарац, са назнаком „за конкурс“.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;