ЈУ Основна школа „Јован Дучић“ Ламовита

  • Приједор

Опис радног мјеста

ЈУ Основна школа „Јован Дучић“
Ламовита, Ламовита бб,79 204
тел.: 052/355-122, e-mail: os071@skolers.org
Број:  515/2022
Дана:26.09.2022. године

На основу члана 152. став 3. тачка 16. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“,  бр.81/22 ), члана 23. Статута школе и Правиника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 74/18 и 26/19) , директор школе    р а с п и с у ј е   :

                                                               КОНКУРС
                                             ЗА ПОПУНУ СЛОБОДНИХ  РАДНИХ МЈЕСТА

1. Наставник разредне наставе у ПО Доња Бистрица - 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године са положеним стручним испитом,
2. Педаагог – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства а најкасније до 23.08.2023. године, приправник.

Посебни услови радног мјеста

Поред услова пропиосаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. став 1. и 3. Закона о основном вапситању и образовању (Службени гласник РС“, бр.81/22) .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовња кандидата  у основној школи („Службени гласник РС“, бр.74/18 и 26/19)
Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
- Да је држављаним РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,
- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне кљиге рођенијх или овјереном копијом личне карте,
- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),
- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена пртив достојанства личности, морала, службене дужености, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотреба опојених средстава
- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личости , морала , службене дужности, полног инегритета, злостављаа дјетета, полног и другог насиља над дјететом и млољетним лицем
- Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подцима из посебног  Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце за изабрног кандидата ( школа ће прибавити службеним путема прије заснивања радног односа).
- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица првоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштаваадјеце (школа прибавља слућбеним путем за изабраног кандидата прије засниваа радног односа).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:
1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу стидјског програма, у којој је наведено стручно звање у одрређеној области или еквивалент, односно дипломустечену након завршених интегрисаних академских студија у одговрајућој области;
2. Увјерење о положеном стручном испиту (за кандидате који се пријављују за радно мјесто под редним бројем 1.)
3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи  („СЛ.гласник РС“, бр.89/18); (за кандидате који се пријављују за радно мјесто под редним бројем 1.)
4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирањаако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа по врстама посла; (за кандидате који се пријављују за радно мјесто под редним бројем 1.)
7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс (за радно мјесто под бројем 1.) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Тестирање и интервју ће се обавити у школи у Ламовитој дана 14.10.2022 године са почетком у 10,00 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе .
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервују.
Кандидати који  се не појаве на  тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа „Јован Дучић“, 79204 Ламовита, са назнакон „За конкурс“ или лично секретару школе.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;