Избор директора- ЈУ ОШ „Јосиф Панчић“ Козица

  • Приједор

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“, КОЗИЦА,ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА
Дјеловодни број: 192/22

На основу члана 149. став (1). тачка (6). и члана 150. став (3). Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 81/22,),  члана 26. и 51. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16, 66/18 и 119/21),  члана 2. Правилника о условима и начину избора директора школе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 49/18) и Одлуке Школског одбора о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ ОШ „Јосиф Панчић“ из Козице бр. 191/22 од 26.09.2022. године, Школски одбор ЈУ Основне школе „Јосиф Панчић“ из Козице, расписује : 

                                                        ЈАВНИ КОНКУРС
     ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ  ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“, КОЗИЦА

I - Предмет
Школски одбор ЈУ ОШ „Јосиф Панчић“, Козица, расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ „Јосиф Панчић“, Козица, општина Оштра Лука.

II - Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.
Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III - Мандат
Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.
Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Статус
Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са законом, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

Посебни услови радног мјеста

V - Услови за учешће на конкурсу
За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе и то:
1. Општи услови:
- да је држављанин РС, односно БиХ;
- да је старији од 18 година и
- да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту.

2. Посебни услови:
- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент;
- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става;
- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
    
Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.
VI - Потребна документација
Уз потписану пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то :
1. Увјерење о држављанству;
3. Извод из матичне књиге рођених;
4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност);
5. Диплома о стеченој стручној спреми или еквиваленту;
6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
7. Потврда, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или  наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;
9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;
10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца), школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата а прије ступања на дужност;
11.Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца);
12. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
13. Кратку биографију са подацима о предходним пословима и развоју каријере у струци оствареним резултатима у раду,
14. Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.
     
Документа се достављају у оригиналу или као овјерене  копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.
     
VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се  могу доставити  лично или  поштом препоручено на сљедећу адресу:
ЈУ ОШ „Јосиф Панчић“, Козица, ул. Доња Козица бр. 129, 78 204 Бронзани Мајдан са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора (НЕ ОТВАРАТИ)“..
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање Републике Српске.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

VIII – Напомена
Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ „Јосиф Панчић“, Козица, у року од осам (8) дана од дана пријеме одлуке.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;