Професор српског језика-Машинска школа Приједор

  • Приједор

Опис радног мјеста

Машинска школа  Приједор
Николе Пашића 4,Приједор,
тел.-факс : 052/242-871,
тел: 052/242-870,  еmail: ss30@skolers.org,
Број:  1249/22  
Датум: 26.09.2022.године

На основу члана 106. став 1.и члана 132. став 3. тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању  („Службени гласник Републике Српске“ , број: 41/18, 35/20 и  92/20), директор  Јавне установе  Машинске школе  Приједор, расписује:

                                                        К О Н К У Р С
                                            за попуну упражњеног   радног  мјеста

1. Професор  српског језика – 5 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме , до 31.08.2023. године.

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова, прописаних Законом о раду („Сл.гласник РС“ број  1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању („Сл гласник РС“ број 41/18, 35/20 и 92/20) кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС“ број 29/12,80/14 и 83/15 и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (''Службени гласник Републике Српске'' број : 24/19).

Изузетно од услова, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. Став 7. и лица из члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ број 41/18, 35/20 и 92/20).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, која не може бити старија од шест мјесеци и коју прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4.да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5.увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,
6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерење из тачака 4 и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови     
Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс и наведену документацију за испуњавање општих услова, кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова предвиђених Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (''Службени гласник Републике Српске'' број: 24/19).
Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни приложити  овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих документа :
4    Увјерење о држављанству Републике Српске, Босне  и Херцеговине;
5    Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;
6    Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);
7    Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење из овог става Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);
8    Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење из овог става Школа ће за изабраног кандидата прибавити службeним путем а прије заснивања радног односа),
9    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјетом или малољетним лицем;
10    Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма  у трајању најмање четири године са  најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
11    Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
12    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студије није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
13    Увјерење о положеном стручном испиту ;
14     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
15     Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом и треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
16     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
17     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;
15. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о     утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске''
Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије кандидатима се неће враћати.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их Комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено или да нису потпуне, а након тоа предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације , школа  поставља на огласној  табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће тестирање и интервју.
Тестирање и интервју ће се одржати дана 13.10.2022. године (четвртак) , са почетком у 9:00 часова у просторијама школе.
 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.
Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу:
ЈУ ''МАШИНСКА ШКОЛА'' ПРИЈЕДОР, Николе Пашића бр. 4., са назнаком ''ЗА КОНКУРС''

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;