ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  • Источно Ново Сарајево
  • Пале

Опис радног мјеста

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

доноси

ИСПРАВKУ KОНKУРСА
Број: 014-0-СУ-22-000390

Од 21.09.2022. године за пријем у радни однос на радно мјесто

1.Секретар суда         1 извршилац
2.Референт за рачуноводствене послове, економ и архивар    1 извршилац
3.Дактилограф – асистент        1 извршилац

Исправка наведеног конкурса се врши тако што се у тектсу конкурса додаје нови став који гласи:

''Право учешћа на конкурсу за пријем у радни однос на неодређено вријеме са радним искуством имају лица која су стекла радно искуство у струци, а нису положила стручни испит односно правосудни испит, уколико испуњавају остале услове тражене конкурсом, с тим што ће бити у обавези, уколико заснују радни однос, исти положити у року од 6 (шест) мјесеци по заснивању радног односа.
Попуна радног мјеста под 3. Дактилограф – асистент врши се почев од 01.01.2023. године.

Рок за подношење пријава са доказиме је 15 дана од дана првог објављивања Kонкурса 21.9.2022. године.''

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;