Професор руског језика- ЈУ СШЦ “ИВО АНДРИЋ” ВИШЕГРАД

  • Вишеград

Опис радног мјеста

ЈУ СШЦ “ИВО АНДРИЋ”
ВИШЕГРАД

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске број: 41/18, 55/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС“ број: 120/20),   Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  („Службени гласник Републике  Српске “ број 29/12,80/14 и 83/15),на основу члана 9.Правилника о проседури и критеријумима пријеме радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр.24/19). Директор школе  расписује,                      
     
                                                 К О Н К У Р С
                               ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА     

1. Професор руског језика- 10 часова, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме  до повратка радника са боловања, а најдаље до 31.08.2023. године

Посебни услови радног мјеста

Поред услова утврђених Законом о раду-  („Службени гласник РС“број: 1/16 и 66/18.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.104. и 106. Закона о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС“,број: 41/18 и 92/20,) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл .гласник РС“ 29/12.) ,Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС“ број: 120/20), Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске,број: 24/19)
Уз пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:
1.  увјерење о држављанству;
2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
3. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;
-Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области,
4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);
6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групо предмета
7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борaца.
10.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законa о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС“,број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.
Ако се на конкурс не пријави наставник који испуњава услове стручне спреме утврђене законом и правилником и уколико не постоји могућност ангажовања стручног лица запосленог у школи или на подручју актива директора са непуном нормом, директор може на одређено вријеме примити лице без потребних услова у погледу нивоа и врсте образовања- неверификовани наставник са најмање четири одслушана семестра тог предмета у току студија, а најдуже за једно полугодиште.
Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/19).
Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , злоупотребе опојних средстава и
увјерење о подацима и увјерење о подацима из посебног регистра лица провоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.
Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истакнути на огласну таблу школе у року утврђеном Правилником.
Тест и интервју, биће обављен у ЈУ СШЦ “ИВО АНДРИЋ“  дана 11.10.2022.год. у 10.00 часова, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.
Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју,сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.
Пријаве слати на адресу:
ЈУ СШЦ “ИВО АНДРИЋ“
Улица КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ бр.16/ са назнаком за Конкурс-

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;