Наставник ликовне културе - ЈУ СШЦ “27. јануар“

  • Рогатица

Опис радног мјеста

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„27. ЈАНУАР“ РОГАТИЦА

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (,Службени гласник Републике Српске број 41/18,35/20, 92/20), на основу  Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  („Службени гласник Републике  Српске „ број 29/12,80/14, 83/15), Правилника о профилима и звањима  наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике  Српске „ број 120/20), ,на основу Правилника о процедури и критеријумима пријеме радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/19). Директор школе  расписује,                       

                                                   К О Н К У Р С
                                 ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

1.    Наставник ликовне културе  3 часа,  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године,


Посебни услови радног мјеста

Право учешћа на конкурсу имају кандудати који осим услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“број: 1/16, 66/18, 119/21.), испуњавају и услове у складу са чл.104. Законом о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС“,број: 41/18, 35/20, 92/20)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл .гласник РС“ број 29/12,80/14, 83/15.) Правилником о профилима и звањима  наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике  Српске „ број 120/20) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске,број:24/19)

Уз обавезну пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити документацију, оригинале или овјерене копије (овјера не смије бити старија од шест мјесеци) на основу које се доказује испуњеност општих услова:
1.  увјерење о држављанству;
2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерење под тачкама 4) и  5) школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.
Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:.
1.    овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;
2.    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3.    Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;,
4.    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,
5.    додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
6.    увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);
7.    увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
8.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
9.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
10.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.
Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС“,број: 41/18, 35/20, 92/20)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.
Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/19).
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања.
Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР“ – 14.10. 2022.године у 14,00 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.
Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју,сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.
Пријаве слати на адресу:
ЈУ СШЦ “27. јануар“ Улица Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за Конкурс- на коју тачку се кандидат пријављује               

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;