Радник на одржавању чистоће-ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

  • Хан Пијесак

Опис радног мјеста

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

На основу  члана 160. Став  Закона о службеницима и намјештеницима у органима  јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 59. Статута Општине Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак 10/17) и  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управи општине Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак 9/22), Плана запошљавања  у Општинској управи Општине Хан Пијесак број: 02-12-1/22, и Одлуке о расписивању Јавног конкурса, Начелник општине Хан Пијесак број: 02-120-38/22, р а с п и с у ј е:
        
                                                                     ЈАВНИ КОНКУРС

I Начелник општине расписује  Јавни конкурс  за попуну  упражњеног радних мјеста и пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме  у Општинску управу општине Хан Пијесак  на радно мјесто:

1.    Радник на одржавању чистоће ...............1 извршилац.

II Опис послова
Врши и одржава чистоћу у свим просторијама зграде општине (степеништа, санитарне просторије, уређаја и прозора), чисти радне столове и другу опрему у радним просторијама, износи смеће из радних просторија и исте депонује на одређено мјесто, пере прозоре завјесе и пепељаре, одржава чистоћу општинског дворишта, брине се о цвијећу и зеленилу у дворишту, ради и друге послове које му стави у надлежност Начелник одјељења.

Посебни услови радног мјеста

III  Општи услови:
1. да  је  држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,
6.да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине
7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV Посебни услови
- НК - основна школа,
- Група послова: помоћни.

V Пријава  на јавни  конкурс доставља се на прописаном обрасцу, који је доступан на интернет страници  Министарства управе и локалне самуправе Републике Српске и Општине Хан Пијесак, a  може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе општине Хан Пијесак. Тачност података наведених  у обрасцима пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом.Све рубрике у обрасцу морају бити читко попуњене уз обавезан својеручни потпис кандидата , којим се потврђују наводи из изјава чији се садржај не доказује, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.
VI   Уз пријаву на  јавни конкурс кандидати прилажу фото-копију  сљедећих докумената:
1)    увјерења о држављанству;
2)    извод из матичне књиге рођених;
3)    документ  о завршеној школској спреми.

VII Поступак пријема у радни однос Јавним конкурсом спроводи комисија коју именује начелник. Комисија ће утврдити благовременост и потпуност пристиглих пријава, извршити контролу општих и посебних услова, обавити интервју и сачинити записник о проведеном конкурсу са ранг листом кандидата.
Са свим кандидатима  који буди  испуњавали опште и посебне  услове, конкурсна комисија  обавиће интервју, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно  писменим путем обавјештени.
Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкура.

VIII  Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова  у оригиналу или овјереној фото-копији  и увјерење о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или  посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

IX  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у неком од дневних листова доступним на територији Републике Српске.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве се могу подносити непосредно у Шалтер сали Општинске управе општине Хан Пијесак или путем поште, на адресу Општина Хан Пијесак, Александра Карађорђевића бр.4 са назнаком „Пријава на Јавни конкурс“. За додатна обавјештења о јавном конкусу  обратити се Владану Тодоровићу на телефон 057 557 108.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;