Жељезнице Републике Српске а.д.

  • Бања Лука
  • Добој
  • Зворник
  • Приједор

Опис радног мјеста

Број:  I-4. 18398-1/22
Датум: 20.09.2022.године

На основу члана  32. Закона о раду (“Сл. гласник Републике Српске” број 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), чланa 3. и 4. Правилника о раду Жељезница Републике  Српске а.д. Добој, а у вези са одредбама 646 Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја, Плана запошљавања за 2021/2022. годину број: I-4.24503/21  од  21.12.2021. године и сагласности Владе Републике Српске – Рјешење број: 04/1-012-2-4207/21 од 30.12.2021. године, те одобрења Свјетске банке од 21.12.2021. године и од 05.08.2022. године, Управа Друштва расписује:

                                             ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС
                                    за пријем у радни однос на неодређено вријеме

I
Сходно указаној потреби  расписује се Јавни оглас по други пут за пријем радника на неодређено вријеме на сљедећа радна мјеста:

Р. бр.    Назив радног мјеста    Занимање    Степен стр.спреме    Радно искуство    Здравст. способ.    Функцио. способ.    Организ. дио    Број
изв.
1.    Маневриста     СТР    II    3 мјес.    A    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Добој/ РЈ станица Брчко    1
2.    Маневриста     СТР    II    3мјес.    A    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Бања Лука/ РЈ станица Бања Лука    1
3.    Маневриста-скретничар у депоу    СТР    II    3мјес.    Б    Испит по Правил. 646    Секција за ВВ Добој, РЈ за ВВ Добој    1
4.    Машиновођа    ССС жељезнички смјер / техничар вуче    IV    6 мј.    А    Испит по Правил. 646    Секција за ВВ Бања Лука, РЈ за ВВ Бања Лука    1
5.    Инжењер за електр.дио одрж.жељ.возила    Високо образовање електротехнички смјер    VII-1, 180 ECTS    1 година    општа    Microsoft Office,
Испит по Правил. 646    Секција за ОШВ Добој    1

Посебни услови радног мјеста

II   (1)   Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају да испуњавају и  посебне услове наведене у тачки I овог Јавног огласа.

(2) Уколико се на Јавни оглас не пријави нико од кандидата који испуњава услове у погледу радног искуства и положеног 646 стручног испита, пријављеним кандидатима понудиће се Уговор на одређено вријеме/Уговор о обављању приправничког стажа.

(3) Уколико радник има положен испит 646, а нема потребно радно искуство са истим ће се закључити Уговор на одређено вријеме до испуњавања услова за заснивање радног односа на неодређено вријеме.
(4) Уколико радник нема положен стручни испит 646 са истим ће се закључити Уговор о обављању приправничког стажа.
(5)   Под посебним условом “положен стручни испит по 646 Правилнику“ подразумијева се стручни испит за конкретно радно мјесто или већи степен стручног оспособљавања којим је обухваћен План и програм оспособљавања за то радно мјесто.

III   (1)    Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на интервју.
(2)    По завршетку интервјуа  именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва на одлучивање, након чега генерални директор Друштва потписује Одлуку о избору кандидата.
(3)    По доношењу Одлуке о избору, изабрани кандидат се упућује на провјеру здравствене способности (извршно особље код овлашћене здравствене установе), те уколико не испуњава  услове, на провјеру здравствене способности упућује се другорангирани кандидат.

IV   Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“, а објавиће се и  на интернет страници  Завода за запошљавање РС, и на огласним таблама бироа за запошљавање: Добој, Бања Лука, Приједор, Брчко,Зворник и Нови Град, те интернет страници Друштва.

V   (1) Заинтересовани кандидати своје пријаве са биографијом и потребном документацијом достављају у затвореној коверти на адресу Жељезница РС а.д. Добој, Улица Светог Саве 71 Добој, или директно на писарници предузећа, са назнаком на предњој страни коверте  у горњем лијевом углу : „пријава на јавни оглас за пријем у радни однос – не отварати“, те на задњој страни коверте „име и презиме кандидата и мјесто становања“.

 (2) Пријава на јавни оглас треба да садржи: краћу биографију, тачну адресу становања, број контакт телефона, назив радног мјеста и организационог дијела Друштва (нпр. скретничар у Секцији за управљање и регулисање саобраћаја Бања Лука, РЈ станица Пискавица) на које се пријављују, те такстативно наведене доказе о испуњавању услова који се уз пријаву достављају.
Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се разматрати.

(3) Од доказа, кандидати су дужни да доставе:
-    пријаву са краћом биографијом
-    диплому
-    увјерење о положеном стручном испиту 646
-    родни лист
-    доказе о радном искуству на пословима који су тражени огласом
-    пријаву пребивалишта / боравишта.

(4) Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената које се неће враћати.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;