Конкурс за избор наставника

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
Бања Лука

У складу са члановима 194. и 195. Статута Паневропског универзитета "АПЕИРОН" у Бањој Луци, Сенат Универзитета расписује:

                                                                К О Н К У Р С

1. За избор једног редовног професора или реизбор ванредног професора на ужој научној области „Рачунарске науке“;
2. За избор једног ванредног професора или реизбор доцента на ужој научној области „Рачунарске науке“;
3. За избор једног доцента на ужу научну област „Спортске и рехабилитационе науке“ подобласт „Биомеханика и антропомоторика“;
4. За избор једног доцента на ужу научну област „Биохемија и молекуларна биологија“;
5. За избор једног доцента на ужу научну област „Друга инжењерства и технологије“ подобласт „Саобраћај“;
6. За избор једног доцента на ужу научну област "Грађанско право".Посебни услови радног мјеста

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријаву на конкурс.

Посебни услови за избор у звање наставника и период на који се бира академско особље прописани су члановима 80-100 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 67/20).

Комисија за подношење извјештаја о пријављеним кандидатима даће предност кандидатима који задовољавају услове у оквиру система квалитета Универзитета.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе сљедећа документа: оригиналне или овјерене копије диплома, биографију, библиографију и по један примјерак радова наведених у библиографији, те доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у складу са одредбама члана 81. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 67/20).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

АДРЕСА: БиХ/РС, Бања Лука, Пере Креце 13 Пошт. фах 51 Бања Лука 78102;
+387 (0) 51 247 940; Фаx: 247 921; e-mail: info@apeiron-edu.eu

Оглас објавио

  • Назив: Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
  • Контакт особа: Ректорат
  • ЈИБ: 4402381660007
Пере Креце бр. 13
051 247 940
;