Наставник физике - ЈУ Основна школа „Дринић“

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈУ Основна школа „Дринић“, Дринић
Петровац, Центар бр.13, Дринић
 тел/факс: 050465020, e-mail: оs192@skolers.org

                      КОНКУРС
 за попуну упражњеног радног мјеста
              Опис радног мјеста

Расписује се конкурс за попуну упражњеног радног мјеста :
1.    Наставник физике 6 часа седмично - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до краја школске 2022/2023.године.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“,
број 1/16 ), кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114.,115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 81/22) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).
Уз потписану пријаву са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.
Општи услови су:
1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјеце , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета злостављања дјетета, полног и другог насиљанад дјететом или малољетним лицем.
Увјерење из става 1.тачка 4) и тачка 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова  за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22) и члана 9.  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број 74/18 и 26/19).

Посебни услови су:
1.    Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2.    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3.    Увјерење о положеном стручном испиту ,
4.    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
5.    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током стидирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6.    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
7.    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
8.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаджбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаджбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату из категоријератног војног инвалида,
10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаджбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату борца.
Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Пријаве на конкурс са доказима  о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе : ЈУ ОШ „Дринић“,Дринић,Центар бр.13 ,79 290 Петровац,,  са назнаком „за конкурс“.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу.
Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у УТОРАК 06.12.2022. године у 11 : 00 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се кандитат не појави на тестирању или интервју  , сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.
Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања
(„Глас Српске“).
Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;