Дипломирани васпитач -  ''СРБИЈА'' Рибник

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

 ''СРБИЈА'' Рибник

         ЈАВНИ КОНКУРС
        за пријем радника

I –Упражњена позиција:
1.    Дипломирани васпитач, ВСС, положен стручни испит – рад на неодређено вријеме - 2 извршиоца

II  Опис послова:
    У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПУ „Србија“ Рибник (број: 01-2/21, 01-163/22).

III – Општи услови за пријем у радни однос:
-  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,
-  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,
- да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,
- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

IV – Посебни услови за пријем у радни однос које кандидати треба да испуњавају:
(1) за радно мјесто под тачком 1. Дипломирани васпитач:
(1)    - ВСС дипломирани васпитач, завршен први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,
(2)    положен стручни испит за васпитно-образовни рад,
(3)    једна (1) година радног искуства у струци,
(4)    љекарско увјерење о психичкој и физичкој здравственој способности за рад са дјецом.

V– Потребна документа
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Документа приложена уз пријаву на конкурс неће бити враћена, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.
Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже овјерене фото-копије:
-    увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци),
-    извод из матичне књиге рођених или овјерену фото-копију личне карте,
-    љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
-    увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем),
-    увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце (за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем),
-    увјерење о невођењу кривичног поступка.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат доставља овјерене  фото-копије:
-    дипломе о стеченом факултету- првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
-    додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања уколико не постоје подаци о просјеку оцјена на дипломи или овјерена фото-копија индекса
-    овјерену фото- копију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.  Увјерење треба да садржи податке о: а) врсти посла, б)степену стручне спреме и профилу, в) дужини оствареног радног стажа по врстама посла.
-    Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад,
-    увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
-    љекарско увјерење о психичкој и физичкој здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа)
-    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-    увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
-    увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
VI – Поступак избора кандидата
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Евидентираће их уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено или нису потпуне, а након тога ће предложити директору установе доношење закључка којим се пријава одбацује.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија обавиће усмени интервју дана 08.12.2022. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама ЈПУ „Србија“ Рибник са циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања, вјештина  кандидата и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.
Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на Огласној табли ЈПУ „Србија“ Рибник, најкасније три дана прије заказаног интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

VII – Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања Јавног Конкурса у  дневном листу Глас Српске и Заводу за запошљавање Републике Српске – Биро Рибник. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Пријаве на Јавни конкус достављају се у затвореној коверти лично или поштом, на адресу: Доња Превија бб, са назнаком Комисији за пријем на радно мјесто  дипломирани васпитач у ЈПУ „Србија“ Рибник.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;