Наставник/професор разредне наставе - ЈУ Основна школа „Бранислав Нушић'' Бањалука

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Република Српска
ЈУ Основна школа „Бранислав Нушић''
78 000 Бањалука, Мањачких устаника 32.


Директор Јавне установе Основне школе „Бранислав Нушић'“ Бањалука, на основу члана 113,114,125. и 152. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и   Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/18 и 26/19) расписује

          Ј А В Н И     К О Н К У Р С
за попуну упражњеног радног мјеста

1.    Наставник/професор разредне наставе, пуна норма - на одређено вријеме, до повратка радника са функције, лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу -1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/16, 66/18, 91/21 Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/18 и 26/19) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1.    да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, да није старије од шест мјесеци;
2.    да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3.    да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4.    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5.    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6.    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.-доставља кандидат
Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
    Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/18 и 26/19):
1.    Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2.    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
3.    Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
4.    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
5.    Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
6.    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
7.    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
8.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
9.    Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  07.12.2022. године (сриједа) у 11:00 часова у просторијама Централне школе „Бранислав Нушић“ Бања Лука обавиће се тестирање и интервју.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу: Јавна установа Основна школа „Бранислав Нушић “Бања Лука 78 000 Мањачких устаника 32, Бањалука, са назнаком "За конкурс".      
    

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;