Главни специјалиста за заштиту на раду, индустријску безбједност и еколошку заштиту - "НЕСТРО ПЕТРОЛ" БАЊА ЛУКА

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" БАЊА ЛУКА

 Главни специјалиста за заштиту на раду, индустријску безбједност и еколошку заштиту Бања Лука, извршилаца - 1

Услови за заснивање радног односа:
1.    Општи услови који су прописани законом.

2.    Посебни услови:
-    VII степен стручне спреме, (инжењери са високом стручном спремом за заштиту на раду, индустријске безбједности и еколошку заштиту), дипломирани инжењери електротехнике, технолози, других техничких струка;
-    За обављање послова заштите на раду, неопходно посједовати лиценцу издату након одговарајуће обуке и положеног стручног испита у складу са условима Закона о заштити на раду;
-    Радно искуство 3 године у области заштите на раду индустријске безбједности и заштите животне средине;
-    Познавање рада на рачунару;
-    Додатно образовање представља предност.

3.    Опис Послова
-    Саставља правилнике, упутства и другу документацију из области заштите на раду, индустријске безбједности и заштите животне средине.
-    Врши контролу примјене законских и подзаконских аката који регулишу област заштите на раду, индустријске безбједности и заштите животне средине;
-    Врши контролу примјене захтјева норми и правила заштите на раду, индустријске безбједности, противпожарне безбједности и заштите животне средине (у даљем тексту: ЗНР, ИБ, ППЗ и ЗЖС)
-    Организује обавезну обуку радника а према потреби и допунску обуку у примјени провођења мјера ЗНР, ИБ, ППЗ и ЗЖС.
-    Организује провјеру стручног знања радника те води евиденцију о извршеним провјерама знања из области ЗНР, ИБ, ППЗ и ЗЖС.
-    Обезбјеђује набавку средстава за личну заштиту и опрему за ЗНР, ИБ, ППЗ и ЗЖС.
-    Организује обављање периодичних (ванредних) љекарских прегледа запослених у току рада.
-    Обезбјеђује сарадњу са регулаторним и надзорним органима и другим организацијама у провођењу прописа и норми ЗНР, ИБ, ППЗ и ЗЖС.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-    Копија дипломе
-    Лиценца
-    Биографија са радним искуством (CV) ;

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.
Конкурс је отворен 14 дана од дана објављивања.
Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

Документи се достављају лично, електронски или на адресу:
„ОПТИНА Група“ д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. XIII 37а, (са назнаком пријава на Конкурс-Главни специјалиста за заштиту на раду, индустријску безбједност и заштиту животне средине).
Телефон: 051/242-812; 051/242-826
е-mail: info@optimagrupa.net
Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;