Рачуновођа школе- ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА”

  • Брод

Опис радног мјеста

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА ББ
74 450 БРОД

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

Рачуновођа школе - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.
За ово радно мјесто потребна је лиценца у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Посебни услови радног мјеста

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-маил адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документације на основу које се врши бодовање критеријума за пријем.
Општи услови:
1.Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о  неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5.Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Увјерење прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду («Сл.гласник Републике Српске», број: 01/16, 66/18, 119/21- одлука Уставног суда и 32/22), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.
У складу са чланом 106. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18, 35/20 и 92/20) право учешћа на конкурсу имају и лица  из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18, 35/20 и 92/20). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Посебни услови:
1)    Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом,
2)    Важећу овјерену фотокопију лиценце за обављање послова цертификованог рачуновође,
3)    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
4)    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица  која траже запослење,
5)    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
6)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
7)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
8)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе тако да се кандидати неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Тестирање и интервју ће се обавити 21.12.2022. године у 13,00 часова у просторијама школе.
Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити путем поште или лично на протокол школе на адресу ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Брод, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 7- Комисији за избор (навести радно мјесто на које се конкурише).
Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем („Сл.гласник РС“ број 24/19).
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;