Наставник разредне наставе у ПО Тегаре

  • Братунац

Опис радног мјеста

ЈУ Основна школа „Вук Караџић“, Братунац
расписује:
КОНКУРС
За попуну упражњеног радног мјеста
•    Наставник разредне наставе у ПО Тегаре, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.


Посебни услови радног мјеста

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1.   Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављнству;
2.   Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
3.   Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
 Увјерења из тачака 4. и 5.   школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, а увјерење из тачке 6. кандидат доставља уз конкурсну документацију.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном)  и документацију којом се доказује испуњеност општих услова потребно је доставити документацијом на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:
1.    Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2.    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичној групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета
3.    Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
4.    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
5.    Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;
6.    Увјерење о положеном стручном испиту;
7.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца,
8.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије   ратног војног инвалида;
9.    Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Поред  општих услова прописаних Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20), кандидат треба да испуњава услове предвиђене   Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/18; и 26/19)
Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број  44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве  кандидата неће се разматрати.
Тестирање и интервју ће се обавити у четвртак дана  16.12.2021. године са почетком у 1000 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно које испуњавају услове конкурса.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.
Кандидати се неће посебно пoзивати на тестирање и интервју.
Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављиња у дневном листу „Глас Српске“
Пријаве  са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком „За конкурс“ или лично  у секретаријат школе.


Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;