АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР„ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ

  • Пале

Опис радног мјеста

I    А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале оглашава пријем радника у радни однос на одређено вријеме у Зимској туристичкој сезони 2021/2022, у Сектору за технику и ски стазе, на радна мјеста, како слиједи:
1.    Помоћни радник на средствима косог транспорта- 35 извршилаца;
2.    Помоћни радник спасилачке службе- 9 извршилаца;
3.    Помоћни редар на стази (редарска служба)- 8 извршилаца;


Посебни услови радног мјеста

II    Услови за пријем радника:
Општи услови:
-   да су старији од 18 година,
-   да имају општу здравствену способност,
-    да се против њих не води кривични поступак.

Посебни услови, како слиједи;
1.    Помоћни радник на средствима косог транспорта– IV/III ст. стручне спреме, радно искуство: није потребно;
2.    Помоћни радник спасилачке службе– IV/III ст. стручне спреме, радно искуство: није потребно, неопходно добар скијаш;
3.    Помоћни редар на стази – IV/III ст. стручне спреме, радно искуство: 6мјесеци, скијаш;

III    Уз пријаву на Конкурс, са адресом пребивалишта и тел. бројем, кандидати су дужни доставити (овјерене копије):
-    извод из матичне књиге рођених,
-    увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
-    овјерену копију свједочанства о завршеној школи (у складу са посебним условима утврђеним за свако радно мјесто),
-    копија радне књижице (страница са основним подацима и странице на којима је унесен/уписан радни стаж).


Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора, дужни су доставити увјерење о општој здравственој способности.

IV    Оглас је објављен на огласној табли и интернет адреси Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Пале и на огласној табли и сајту Друштва www.oc-jahorina.com.

V    Пријаве се могу доставити лично на протокол Друштва (сваким радним даном од понедјељка до петка),или поштом, на адресу:Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Руски дом, Јахорина бб., 71420 Пале, са назнаком: „Јавни конкурс за пријемсезонскихрадникау Сектору за технику и ски стазе – навести тачан назив радног мјеста на које се кандидат пријављује“.

Рок за подношење пријава је до10.12.2021. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Документа приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;