Наставник српског језика

  • Пале

Опис радног мјеста

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СРБИЈА”
ПАЛЕ
На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), и Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр: 74/18 и 26/19) директор школе  расписује:
КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста
1.    Наставник српског језика - 1 извршилац, 19 часова норме седмично, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства,


Посебни услови радног мјеста

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.
Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр: 1/16 и 66/18) и члановима 5. и 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник РС’’ бр. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 и 63/20).
Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1)    Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерељем о држављанству,
2)    Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3)    Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4)    Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5)    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
6)    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1)     Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивавалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,
2)    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3)    Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитнообразовном процесу,
4)    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
5)    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
6)    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
7)    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
8)    Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9)    Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10)    Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.
Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 06.12.2021. године, са почетком у 13:00 часова, а интервју ће бити обављен истог дана са почетком у 14:30 часова у просторијама ЈУ ОШ „Србија“ Пале.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интрвју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе .
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ''Пријава на конкурс'' на адресу Школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.


Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;