Хигијеничар

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

У вези са исказаним потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва, директор Друштва објављује сљедећи:
О  Г  Л  А  С
за пријем радника у радни однос
на одређено вријеме, и то:
Оглас за радна мјеста:
1.    Хигијеничар (M) – 1 извршилац


Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:
-  да су физички и психички способни за обављање послова;   
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.
Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме.  Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу „RILEX Co“ d.o.o. Бања Лука, Бранка Радичевића 14. са назнаком „пријава на оглас“ или на е-mail адресу: rilex.co@gmail.com
Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/926-070
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.


Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;