ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „НОВАК ПИВАШЕВИЋ“

  • Челинац

Опис радног мјеста

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „НОВАК ПИВАШЕВИЋ“
78243 СТАРА ДУБРАВА, ЧЕЛИНАЦ

                                                 
                                                       К О Н К У Р С
                                          за пријем радника у радни однос и то:

1.    Секретар школе – на одређено вријеме (80% радног времена) до повратка раднице са породиљског одсуства,  са радним искуством и положеним стручним испитом.
2.    Наставник/професор њемачког језика – на одређено вријеме, 8 часова редовне наставе, до повратка радника са боловања,  са радним искуством  и положеним стручним испитом - 1 извршилац,
3.    Наставник/професор основа информатике, на одређено вријеме до 31.08.2023 године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 2 часа редовне наставе -1 извршилац

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда и 119/21), кандидати под редним бројем 1.  треба да испуњавају услове прописане чланом 142. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број: 81/22) а кандидати под редним бројем  2 и 3   треба да испуњавају услове прописане чланом 114, 115, 116.  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број: 81/22) и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став 5  Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“, број: 74/18 и 26/19).
Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1)    да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
2)    да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
3)    да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
4)    да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
5)    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
6)    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.
Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“, број: 74/18 и 26/19), а она подразумијева:
1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у Гласу Српске.
Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.
Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 8.2.2023. године у 12.00 часова у просторијама школе у Старој Дубрави.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу ЈУ ОШ „Новак Пивашевић“  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком „за конкурс“.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;