Медицинска сестра/техничар-ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ ЧЕЛИНАЦ

  • Челинац

Опис радног мјеста

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ ЧЕЛИНАЦ

                                                               О  Г  Л   А   С
                                                           за пријем радника

1.    Медицинска сестра–техничар у Служби хитне медицинске помоћи,  1..............извршилац на одређено вријеме,  до повратка раднице са боловања
                          
ОПШТИ УСЛОВИ:
-    Да је држављанин РС, БиХ,
-    Да је здравствено способан,
-    Да није осуђиван за кривична дјела и
-    Да је пунољетан.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
 - Завршена ССС – Медицинска школа,
-  Положен стручни испит и
-  Едукација- базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација)
            
Уз пријаву на Оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) следеће документе: 
-  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,
-  Извод из матичне књиге рођених,
-  Увјерење о некажњавању,
-  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,
-  Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа,  
-  Увјерење о положеном стручном испиту,
-  Љекарско увјерење о здравственој способности,
-  Увјерење о завршеној едукацију- базични тренинг из прве помоћи и  кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација) .

Оригинална документа и то, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о некажњаваљу, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и Љекарско увјерењене смију  бити старије од 6 (шест) мјесеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за  пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.
Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске ” и на Бироу рада Челинац.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити  путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви 78240 Челинац, Улица Видовднска бр. 5.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;