Дипломирани психолог- ЈУ Центар за социјални рад Прњавор

  • Прњавор

Опис радног мјеста

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А
О П Ш Т И Н А    П Р Њ А В О Р
ЈУ Центар за социјални рад Прњавор
Карађорђева бр. 6, Прњавор,
тел/ ++387 51 660-428, факс: ++387 51 663-447, e-mail: soc.rad@teol.net
Број: 05-120.2-01/23
Датум:20.01.2023. године

На основу члана 20. Статута ЈУ Центар за социјални рад Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 22/16 и 8/17), члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Центра за социјални рад Прњавор бр. 09-530-456/02, 09-530-222/04, 09-530-411/05, 05-530.4-03-1/08, 05-530.4-01/13, 05-530.4-07/14, 05-530.4-15/15 и 05-530.4-08/17 директор Центра за социјални рад Прњавор расписује

                                                           КОНКУРС
за пријем у радни однос на неодређено вријеме за попуну радног мјеста у ЈУ Центар за социјални рад Прњавор

I   Назив радног мјеста:
1. Дипломирани психолог........1. извршилац,  радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Посебни услови радног мјеста

II  Услови:
-    да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
-    да је старији од 18 година,
-    да има општу здравствену способност,
-    да се против њега не води кривични поступак,
-    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у центру за социјални рад,
-    да има ВСС (VII степен) дипломирани психолог-са најмање 240 ECTS бодова,
-    да има најмање 1 годину радног искуства у струци и
-    да има положен стручни испит за рад у области социјалне заштите, или положен стручни испит за рад у органима државне управе (стручни управни испит), а рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите ослобођен је полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите.
    
III Потребни документи (оригинал или овјерена копија):
-    увјерење о држављанству,
-    извод из матичне књиге рођених,
-    доказ о општој здравственој способности (по завршетку конкурсне процедуре),
-    увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) (по завршетку конкурсне процедуре),
-    увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у центру за социјални рад (по завршетку конкурсне процедуре),
-    овјерену копију дипломе или увјерења о завршеном студију,
-    овјерену копију радне књижице и
-    овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у области социјалне заштите или овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (стручни управни испит) и овјерену копију рјешења Министарства здравља и социјалне заштите којим је ослобођен полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите.

IV Усмени интервју
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Комисија за утврђивање испуњености услова и достављање приједлога за пријем у радни однос дипломираног психолога обавиће усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени писаним путем.

V Избор кандидата
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 дана од пријема обавјештења, односно рјешења, достави Комисији доказе о испуњавању услова из тачке III подтачке 3. 4. и 5. овог Јавног конкурса.
Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року, или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава услове овог конкурса, позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.  
Пријаве на конкурс заједно са доказима, достављају се на адресу ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, Ул. Карађорђева бр. 6,  78 430 Прњавор.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;