ЈУ ОШ ,,Петар Кочић"

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ ,,Петар Кочић,, Ситница 23
79283 Ситница

На основу Члана 125. Закона о основном васпитању и образовању  ( „ Службени Гласник Републике Српске“ бр. 81/22 ), као и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („ Службени Гласник РС“ бр.74/18 и 26/19),   ЈУ ОШ ,,Петар Кочић,, Ситница расписује:

                                                            К О Н К У Р С
                                            за попуну упражњених радних мјеста

1.    наставник физике , 1 извршилац на одређено вријеме,  4 часа до 31.08.2023.год., са радним искуством,
2.    наставник хемије, 1 извршилац на одређено вријеме, 4 часа  до  31.08.2023.год., са радним искуством и
3.    педагог 35% радне норме, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.08.2023.год., са радним искуством и положеним стручним испитом.

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова прописаних Законом о раду  ( ,,Службени Гласник Републике Српске ,, бр. 01/16, 66/18, 91/21- Одлука УС и 119/21 ),, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („ Службени Гласник РС“ бр.81/22) и чланом 5.и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи „ Службени Гласник РС“ бр.74/18 и 26/19)
(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су  :
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2 ) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3 ) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и
4 )  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.
5 ) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
6 ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
Увјерења  из тачака 4 ) и 5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1 ) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2 ) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко –методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета
3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,
9) увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената, који неће бити враћени кандидатима.
Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 08.02.2023.год. ( сриједа  ) са почетком у 08.30 часова.
На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.
Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8  ( осам ) дана од дана објављивања.
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ,, Пријава на конкурс за радно мјесто за које се конкурише ,, на адресу : ЈУ ОШ ,,Петар Кочић,, , Ситница 23, 79283 Ситница.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;