Наставник њемачког језика и књижевности-ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош “ Масловаре

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош “ Масловаре
78 223 Масловаре

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању („ Службени гласник РС “ број: 81/22 ), директор школе  р а с п и с у ј е

                                                                К О Н К У Р С
                                                            за пријем радника

1.    Наставник њемачког језика и књижевности на одређено вријеме,до повратка радника са боловања – 1 извршилац,12 часова
За наведенo раднo мјестo потребно је имати радно искуство и положен стручни испит. У случају да се не пријави ни један кандидат са положеним стручним испитом и радним искуством, у разматрање ће се узети пријаве кандидата који немају положен стручни испит.

Посебни услови радног мјеста

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („ Службени гласник РС “ број: 01/16,66/18,91/21 и 119/21) и чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („ Службени гласник РС “ број: 81/22 ) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („ Службени гласник РС “ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).
Бодовање кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС “ број: 74/18 и 26/19) и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у „ Службеном гласнику РС “ број: 18/16.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:
1.    да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2.    да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3.    да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4.    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5.    увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и
6.    увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( „ Службени гласник РС “ број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:
1.    Овјерену фото – копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2.    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3.    Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
4.    Увјерење о положеном стручном испиту,
5.    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
6.    Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),
7.    Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
8.    Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9.    Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10.    Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.
Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће обављен тест и интервју у просторијама ЈУ ОШ “ Петар Петровић Његош “ Масловаре,  у пoнедјељак, 13.02.2023. године, са почетком у 13,00 часова,. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а онај ко се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „ Гласу Српске “, а пријаве се могу доставити лично у просторије школе или послати на адресу: ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош “ Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком „ за конкурс – њемачки језик и књижевност  “.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.
Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору кандидата.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;