ЈУ СШЦ „Светозар Ћоровић“ Љубиње

  • Љубиње

Опис радног мјеста

ЈУ СШЦ  „Светозар Ћоровић“
ЉУБИЊЕ

                                                       К О Н К У Р С
                           за пријем у радни однос на одређено вријеме до 31.8.2023. године

1. Професор филозофије   5 часова  седмично у Љубињу .............1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  ,
2. Професор  етике 1 час седмично у Љубињу...............1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом,
3. Професор права и пословног права   6 часова седмично ( у Љубињу 2 и у Берковићима 4) ...........1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 01/16, 66/18, 91/21-Одлука уставног суда Републике Српске и 119/21 ), кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из
Закона о средњем образовању и васпитању  члан 104.  («Службени  гласник Републике Српске», бр.41/18, 35/20 и 92/35) , Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама  („ Службени гласник Републике Српске“, бр. 29/12, 80/14 и 83/15  ) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („ Службени гласник Републике Српске“,бр. 120/20 ) .
Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:                                                  
-    пријаву  (потписану од стране кандидата )   са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном,
-    увјерење о држављанству,
-    извод из матичне књиге рођених ,
-    увјерење суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и дургог насиља над дјететом или малољетним лицем;
-    диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (  дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   пслије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),
-    увјерење о положеном стучном испиту за рад у настави,
-    увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

Право учешћа на конкурсу имају  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („ Службени гласник Републике Српске “, бр.41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.   
Љекарско увјерење , од надлежне здравствене установе ,о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу , а прије заснивања радног односа ( не старије од 6 мјесеци).
Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце , школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.
Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („ Службени гласник Републике Српске “, број 24/19 ) , те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.
-Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),
У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о пр
У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања ,просјечна оцјена се може доказати овјереном фото-копијом индекса,
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),
-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла , степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла ,
-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџ бинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
-Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће бити враћене кандидатима.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити три дана прије тестирања  на огласној табли школе и  до тада пријаве требају бити у школи.
Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 13. 2. 2023. године  у  просторијама школе у  10,00 сати за право и пословно право  и у 11,00 за филозофију и етику.
Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .
Уколико се на конкурс не  пријаве кандидати  са положеним стручним испитом разматраће се и пријаве кандидата без положеног стручног испита.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са одговарајућом документацијом лично или путем поште доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар  „Светозар Ћоровић“,   Светосавска 22, Љубиње са назнаком „ Пријава на конкурс за  ( навести позицију/е)“.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;