Конкурс за избор наставника

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
Бања Лука

У складу са члановима 194. и 195. Статута Паневропског универзитета "АПЕИРОН" у Бањој Луци, Сенат Универзитета расписује:

                                                                К О Н К У Р С


1. за избор једног редовног професора или реизбор ванредног професора на ужoj научнoj области „Маркетинг“,
2. за избор једног ванредног професора или реизбор доцента на ужој научној области „Менаџмент“,
3. за избор једног ванредног професора или реизбор доцента на ужој научној области „Пословне финансије“.

Посебни услови радног мјеста

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријаву на конкурс.
Посебни услови за избор у звање наставника и период на који се бира академско особље прописани су члановима 80-100 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 67/20).
Комисија за подношење извјештаја о пријављеним кандидатима даће предност кандидатима који задовољавају услове у оквиру система квалитета Универзитета.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе сљедећа документа: оригиналне или овјерене копије диплома, биографију, библиографију и по један примјерак радова наведених у библиографији, те доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у складу са одредбама члана 81. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 67/20).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
АДРЕСА: БиХ/РС, Бања Лука, Пере Креце 13 Пошт. фах 51 Бања Лука 78102;
+387 (0) 51 247 940; Фаx: 247 921; e-mail: info@apeiron-edu.eu

Оглас објавио

  • Назив: Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
  • Контакт особа: Ректорат
  • ЈИБ: 4402381660007
Пере Креце бр. 13
051 247 940
;