Дипломирани васпитач-Предшколска установа Клуб за дјецу „Бамби“

  • Пале

Опис радног мјеста

Предшколска установа Клуб за дјецу „Бамби“ Пале
Тел. 065172214
Број: 11/23
Датум: 13.03.2023.
На основу члана 62. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/15) и члана 2.Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама („Службени гласник Републике Српске „број 110/13), а по указаној потреби,  директор  ПУ Клуб за дјецу „Бамби“  Пале, расписује:  

                                                                 Ј А В Н И     К О Н К У Р С
                                                             за пријем радника-васпитача

1.    Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом (најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програма за образовање васпитача)… 1 извршилац


II ОПИС ПОСЛОВА
Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ПУ Клуб за дјецу „Бамби“ Пале.

Посебни услови радног мјеста

III ОПШТИ УСЛОВИ
1.    Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
2.    Да су старији од 18 година,
3.    Да имају општу здравствену способност за рад с дјецом,
4.    Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,
5.    Да се против њих  не води кривични поступак.

IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Кандидати из поглавља I овог конкурса, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:
1.    Висока стручна спрема
а)  -ВСС-први циклус студијског програма  или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача
б) -положен стручни испит

V- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, потписану од стране кандидата који се пријављује,  кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:
1.    Увјерење о држављанству,
2.    Извод из матичне књиге рођених,
3.    Диплому о завршеној стручној спреми – први циллус студијског програма  или еквивалент по студијскомм програму предшколског васпитања,
4.    Додатак дипломи који садсржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
5.    Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно образовни рад,
6.    Увјерење да се против њих не води кривични поступак,
7.    Увјерење да нису осуђивани ( доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа),
8.    Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

V- РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу „Глас Српске“,  и огласној табли ПУ Клуб за дјецу „Бамби“  Пале.
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунат ће се од последњег објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI-ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који
испуњавају услове конкурса обавиће се 25.03.2023. године у 17,00 часова у просторијама установе.
Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а aко се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Клуб за дјецу „Бамби“, Сердар Јанка Вукотића бр 12, 71420 Пале, препоручено или лично, сваки радни дан од 8.30-16.30 часова са назнаком „ Комисија за спровођење поступка пријема радника у         ПУ Клуб за дјецу „Бамби“ Пале“.
На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;