“Routing” д.о.о. Бања Лука

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

“Routing” д.о.о. Бања Лука,
Ул. I Крајишког корпуса 16,
78 000 Бања Лука,
електронска пошта: info@routingbl.com


                                                                                  О Г Л А С

Назив радног мјеста
1.    Дипломирани инжињер електротехнике - 1 извршилац
2.    Дипломирани инжењер грађевинарства ,смјер конструктивни – 1 извршилац

Услови под редним бројем 1.
-возачка дозвола Б категорије
-пожељно радно искуство
-пожељан положен стручни испит
-пожељно познавање енглеског језика

Услови под редним бројем 2.
-возачка дозвола Б категорије
-минимално 3 године радног искуства у струци
-положен стручни испит
-Лиценца за израду техничке документације
-познавање енглеског језика


Уз пријаву треба приложити:
-CV

Рад на: неодређено вријеме
Оглас остаје отворен до: попуне радног мјеста
Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком “ПРИЈАВА НА ОГЛАС”.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;