Библиотекар-ЈУ Гимназија Мркоњић Град

  • Мркоњић Град

Опис радног мјеста

ЈУ Гимназија Мркоњић Град
Улица Симе Шолаје број 91
70260 Мркоњић Град

На основу члана 132. став 3. тачка 13), a у вези са члaновима 104, 106, 107. и 108. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18,35/20 и 92/20), чланa 5. Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број 24/19) и члана 27. Статута ЈУ Гимназије Мркоњић Град број: 250/2022 од 13.04.2022. године, директор школе расписује:

                                                          К О Н К У Р С
                                             за пријем радника у радни однос

1)    Библиотекар, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Посебни услови радног мјеста

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18,35/20 и 92/20), Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број 24/19) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени  гласник  Републике Српске “, број 120/20).        
Чланом 5. став 4. тачка 1) и 2) Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени  гласник  Републике Српске “, број 120/20) прописано је да послове библиотекара у гимназији може изводити лице које има сљедећу врсту стручне спреме: професор српског језика и књижевности са положеним стручним испитом за библиотекара, дипломирани компаративиста и библиотекар.
Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:
-Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте
-Увјерење о држављанству
-Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кадидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци
-Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент
-Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање
-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
-Увјерење о радном стажу издато од ранијих послодаваца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа
-Увјерење о положеном стручном испиту
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен
-Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
-Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
-Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца
Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.  
Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 04.04.2023. године (уторак) у 10:00 часова у просторијама ЈУ Гимназија Мркоњић Град, улица Симе Шолаје број 91.
Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Документe доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:
ЈУ Гимназија Мркоњић Град                   
Улица Симе Шолаје број 91
70260 Мркоњић Град
Република Српска       

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;