ЈУ ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ПОТОЧАНИ

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ПОТОЧАНИ
Поточани 78435

расписује се:

                                                             КОНКУРС
                                 ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ   РАДНОГ  МЈЕСТА

НАСТАВНИК/ ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА, на одређено вријеме, ( централна школа Поточани, Подручна школа Хрваћани и Подручна школа Кокори), до повратка радника са боловања, најдуже до 30.06.2023. године, 1 извршилац, приправник
НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ,одређено вријеме, до 30.06.2023 године – 2 часа;
ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ, на одређено вријеме, непуно радно вријеме (централна школа Поточани, Подручна школа Хрваћани и Подручна школа Кокори),18 часова, 1 извршилац, до повратка радникa са боловања- приправник

Посебни услови радног мјеста

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз потписану пријаву са кратком биографијом ( адресом и  контак телефоном), на којој треба написати и е-маил адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оргинал или овјерена фотокопија).
ОПШТИ УСЛОВИ
1.    Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)
2.    Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте ( да је пунољетан),
3.    Љекарско увјерење да је радно способан, које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4.    Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( школа ће за изабраног кандидата тражити службенм путем прије заснивања радног односа)
5.    Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије зансивања радног односа)
6.    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности,полног интегритета, злоставаљања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
Поред  документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних  Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критерујумима из  члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета
4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи
5.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,
6. Увјерење о радном стажу  издато од послодавца код кога је стекао радни стаж, за радно мјесто под тачком 2.
7. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
8.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
9.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
10.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  за  наведена радна мјеста за радно мјесто под тачком 2.

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 125. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању  имају лица која су по парописима важећим до дана ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.
Пријаве са потпуном документацијом  доставити на адресу школе:  
ЈУ Основна школа “Милош Црњански“ Поточани, Поточани 78435 .
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.
Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана                                    06.04.2023  године   ( четвртак)  у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански“ Поточани, са почетком у 13.30 часова.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће поставити на огласну таблу школе  03.04.2023.године.
Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.
Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;