Чистачица/хигијеничар-ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац

  • Шамац

Опис радног мјеста

Број:    299/2023
Шамац, 22.03.2023. године

На основу члана 132 Закона о средњем образовању и васпитању, Јавна установа Средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац  објављује   

                                                                    О Г Л А С
                                                          за  пријем у радни однос

Једне чистачице/ хигијеничарке, на одређено вријеме, и то до повратка раднице са неплаћеног одсуства.
Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да имају завршену најмање основну школу и да нису осуђивани.
Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе овјерене копије сљедећих  документа:
1.    Свједочанствo о завршеној основној школи
2.    Извод  из матичне књиге  рођених 
3.    Увјерења о држављанству ( не старије од 6 мјесеци)

Директор школе ће изабрати кандидата ради заснивања радног односа на основу властитог дискреционог права.
Школа ће за изабраног кандидата  по службеној дужности прибавити увјерење о некажњавању.
Изабрани кандидат доставља увјерење о здравственој способности прије ступања на посао. Уколико у датом року увјерење не приложи, одлука о избору кандидата ће бити неважећа.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли Бироа за запошљавање Шамац.
Пријаве са доказима слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац, Цара Лазара 6, 76230 Шамац.
Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће бити разматране.
Приложена документација се неће враћати и кандидати је могу  преузети у Секретаријату Школе.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;