А.Д. „Космос“ Бања Лука

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Акционарско Друштво за производњу, ремонт и трговину „Космос“ Бања Лука, Цетињска бр.1, расписује

                           ОГЛАС
I.    За пријем радника на неодређено вријеме, и то:

1.    ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА 
2.    СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА

II.    Општи услови:
1.    Да је држављанин Републике Српске или БиХ
2.    Да је старији од 18.година
3.    Да има здравствену способност за рад,
4.    Да се против њега не води кривични поступак и да није подигнута оптужица

III.    Посебни услови:
 АД 1 Да има завршен Машински факултет, занимање дипломирани инжењер машинства
 АД 2 Да има завршен Економски факултет – комерцијални смјер, занимање дипломирани економиста са лиценцом за сертификованог рачуновођу.
За сва наведена мјеста, пожељно је да кандидати имају радно искуство.

IV.    Обавезан пробни рад у трајању од 03(три) мјесеца.
V.    Уз пријаву на оглас са адресом пребивалиштва и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.
VI.    Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину „Космос“ Бања Лука, Ул.Цетињска бр.1
VII.    Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивање огласа.
Неблаговременe и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;