ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош
Светосавска 2
78 220 Котор Варош

Расписује:
                         КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник српског језика, непуна норма (4 часа редовне наставе)  - на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад – један извршилац.
2. Наставник њемачког језика, непуна норма  (4 часа редовне наставе) – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитим за самосталан васпитно-образовни рад – 1 извршилац.
3. Наставник њемачког језика, непуна норма (8 часова редовне наставе) – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним  стрчним испитом за самосталан васпитно-образовни рад – 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 114, 115, 116  Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став (5)  Закона о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.
Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1)    да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
2)    да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3)    да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије занивања радног односа,
4)    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
5)    да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица  парвосанажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица парвоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
6)    увјерење да против  њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољеним лицем.
Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а она подразумијева:  
1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних акадмеских студија у одговарајућој области,
2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад
4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одређене стручне спреме,
7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
У изузетним случајевима уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 5), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.
Изузетно од тачке 7) уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходнох послодавца, доставља копију радне књижице.
Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.
Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса дана 26.9.2023. године у 11.00 часова  у просторијама школе у Котор Варошу.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске“. Пријаве и документацију доставити поштом на адресу:  ЈУ Основна школа „Свети Сава“, Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком „ЗА КОНКУРС“.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;