ОФСЕТ МАШИНИСТА - „ПРИМАПРОМ“ БАЊА ЛУКА

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

„ПРИМАПРОМ“
Видовданска бб БАЊА  ЛУКА

Врста дјелатности послодавца: Производња папира и производа од папира

Оглас за пријем у радни однос на позицију:
ОФСЕТ МАШИНИСТА
 
Број извршилаца: 1
Рад на неодређено вријеме

Мјесто рада/регија:
БАЊА ЛУКА

Опис радног мјеста:  
1.Задатак
- Организује и врши све припремне активности штампе
-Ради на пословима штампе
- Управља и контролише процесом штампе  
- Стара се о исправности офсет машине  
-Издаје робу из штампарије
-Складишти репроматеријал

2.Попис кључних послова
-прима наруджбину од комерцијале предузећа
-врши редактуру и корекцију примљене припреме за
  штампу
-врши припрему материјала и машина за рад   
-монтирање пауса-припреме
-развијање плоча за штампу
-врши подешавање формата и уштимавање свих елемената штампе  
-наношење боје
-стављање машине у процес штампе
-врши послове мутације ,нумерације,      пагимације,перфорације
-обавља послове одржавања ,чишћења и ситне поправке
 машине
-састављање наруджбеница за набавку репроматеријала
-саставља отпремнице за требовану робу у сагласности са дорадом
-складишти репроматеријал запримљен за потребе  производње
-архивирање припреме и плоче за штампу
-по налогу Пословодства врши доставу до комерцијале или финалног купца
-обавља остале активности по налогу претпостављених   
3.Средства рада
   -офсет машина
   -нож за обезивање и сјечење
   -сто за снимање
   -сто за развијање
   -транспортно возило
   -приручни алат
4.Овлашћења
5.Везе
5.1.Подређеност:
Власницима
Руководиоцу производње    
               
5.2.Надређеност:
5.3.Хоризонталне везе:
      Запослени у сектору производње
      Запослени на пословима набавке и  доставе
6.Одговорност
   - води рачуна о исправности и функционалности
      машине      
   -материјална и кривична одговорност у складу са захтјевима радног мјеста
 
7.Посебни услови за заснивање радног односа
  -Познавање рада на офсетмашини  
  -Позитивни резултати у досадашњем раду

8.Вредновање
-Основна мјесечна надокнада
-Стимулација на основу одлуке Пословодства
-Остале погодности

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;